Aviso legal e política de privacidade

Aviso legal
Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico

En cumprimento do disposto no artigo 10 de la Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.) , dáse a coñecer a seguinte información xeral:
 
Que o dominio www.xornalistas.gal, a partir de agora sitio web, está rexistrado a nome de COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA con domicilio social en C\PONFERRADA Nº9, BAIXO 15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA ); inscrito no Rexistro de Colexios Profesionais e Consellos Galegos de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia na Sección 2 co nº 11; provisto de CIF Q1500262I.
 
A súa dirección de contacto é a dirección de correo electrónico xornalistas@xornalistas.gal.
 

CONDICIÓNS DE USO

I.- Usuarios/as;

O acceso e/ou uso do sitio web de www.xornalistas.gal, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- Uso do sitio web e os seus servizos e contidos;

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, e os usos xeralmente aceptados e a orde pública.
 
Así mesmo, queda prohibido o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar un prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio Web.
 
Respecto ós contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxes, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:
 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún o sitio web.
 

III.- Modificación unilateral;

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou o uso do sitio web.
 

IV.- Hiperenlaces;

O establecemento de calquera "hiperenlace" entre unha páxina web e o sitio web estará sometido ás seguintes condicións:
 
 • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes o TITULAR
 • Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o "hiperenlace" nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas. 

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade;

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:
 • A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou contido nocivo.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión por parte dos usuarios dos contidos.
 • Uso ilícito, neglixente e fraudulento, contrario a estas Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública do sitio web e dos seus servizos ou contidos, polos usuarios.
 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e posta a disposición dos usuarios no sitio web.
 • A infracción por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio web.

VI. Duración;

A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido.
 
Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para interromper, suspender ou rematar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.
 

VII. Lexislación aplicable.

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.
 
COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese aplicar, someterase á xurisdición dos Tribunais do enderezo do usuario/a para todas as accións que poidan xurdir ou reclamacións derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do establecido neste.
 
No caso de que o usuario/a resida fóra de España COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese aplicar, someteranse á Xurisdición dos Tribunais de  SANTIAGO DE COMPOSTELA.

USO DE COOKIES

O sitio web de COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA pode usar cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios web e as páxinas do WEBSITE. As cookies utilizadas polo sitio web están asociadas só cun usuario/a anónimo e co seu ordenador e non proporcionan o nome e apelidos do USUARIO. Grazas ás cookies, é posible recoñecer aos USUARIOS rexistrados despois de rexistrarse por primeira vez, sen ter que rexistrarse para cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente para eles. As cookies utilizadas non poden ler datos do disco ríxido nin ler os ficheiros de cookies creados por outros provedores. Os datos de identificación do usuario/a están encriptados para maior seguridade.
 
O USUARIO/A ten a capacidade de configurar o seu navegador para ser avisado na pantalla da recepción de cookies e para evitar a súa instalación no disco ríxido. Consulte as instrucións e os manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para usar o WEBSITE non é necesario que o USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen prexuízo de que, neste caso, será necesario que o usuario/a se rexistre como usuario/a de cada un deles. Os servizos cuxo servizo require o rexistro anterior.
 
Do mesmo xeito, os nosos servidores web detectan automaticamente a dirección IP e o nome de dominio que usa o usuario/a. Toda esta información está rexistrada nun arquivo de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos para obter medidas estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxina, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

COMUNICACIÓNS BAIXAS COMERCIAIS

De acordo coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002, o usuario/a está garantido á posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días despois de comunicar a súa vontade por correo electrónico dirixido a xornalistas@xornalistas.gal.

 

Descarga o aviso legal en pdf aquí.

 

 

Política de Privacidade

1.- QUEN INFORMA

COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA, con CIF: Q1500262I é o responsábel do tratamento dos datos persoais dos nosos/as usuarios/as. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA comprométese ao cumprimento da súa obriga do segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos.  Para iso adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento. 

2.- ONDE INFORMA

COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA, a través da páxina web www.xornalistas.gal, no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.

3.- TRATAMENTO DOS DATOS

As operacións, xestión e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais

4.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será aquela que resulte da relación contractual ou precontractual, laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

5.- COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automática de formularios e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes están dirixidas exclusivamente ao destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non é ti, recoñécese ao destinatario indicado que o uso, divulgación e / ou copia sen autorización está prohibido de conformidade coa lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique por esta mesma vía indicando no asunto "BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS" para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que o noso colexio siga realizando as referidas comunicacións.

6.- RESPONSÁBEL DO TRATAMENTO

De conformidade coa lexislación vixente sobre Protección de Datos indícanos que os datos persoais que nos proporcione voluntariamente por algún dos nosos medios de recollida de información incorporaranse a tratamentos automatizados e / ou a manuais.

O responsábel deste tratamento é COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA con CIF/DNI Q1500262I e os seus propósitos son xestión de colexiados e/ou posibles colexiados, facturación de servizos e/ou produtos, xestión de cotas, xestións con provedores, xestión laboral, selección de candidatos, xestión de eventos e xestión multimedia. Os datos manteranse mentres se dure o motivo de relación xerada por devandito tratamento ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigas legais.

Os datos proporcionados manteranse xeralmente mentres dure a relación que xerou o tratamento ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais (ver o período de conservación para cada propósito).

Os datos non se transferirán a terceiros sen previo aviso, salvo nos casos en que exista obrigación legal.

7.- DEREITOS DOS INTERESADOS

Pode solicitar a protección dos seus dereitos que afectan o tratamento dos seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de Datos Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- Correo electrónico: cidadán @ agpd.es

Se desexa obter máis información sobre o tratamento dos seus datos, corrixir os que son inexactos, opoñerse e / ou limitar calquera tratamento que non considere necesario ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos non sexan necesarios, pode escribir por escrito (sempre probar a súa identidade) a:  COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA en C\PONFERRADA Nº9, BAIXO 15707- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) 

8.- FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación os fins do procesamento de datos realizados por algún ou todos os Xestores de tratamento enumerados anteriormente:

Xestión laboral

Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral cos empregados, xestión de nóminas, xestión de ausencias, xubilacións, prevención de riscos, altas nos rexistros e intranet e outros trámites necesarios para cumprir a relación contractual.  Os datos proporcionados son de carácter identificativo, características persoais, datos académicos e profesionais, datos de circunstancias sociais, datos de detalle do emprego e datos económico-financeiros e de seguros, con base lexitimadora na relación contractual e no tratamento obrigatorio dos datos segundo a lexislación vixente. Os datos serán tratados durante o período necesario en base ao cumprimento da normativa fiscal, laboral e contable. O destinatario dos datos é o colexio, estando prevista a cesión dos datos á administracións públicas, empresas de formación, entidades bancarias e financeiras, asesores de seguros, plan de vida e pensións, xestorías e servizos de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde.

Xestión fiscal e contable

Tratamento dos datos necesarios para a elaboración das contas, xestión das nóminas e tributación. Os datos proporcionados son de carácter identificativo, con base lexitimadora na relación contractual e no tratamento obrigatorio dos datos segundo a lexislación vixente. Os datos serán tratados durante o período necesario en base ó cumprimento da diferente lexislación citada. O destinatario dos datos é o colexio, estando prevista a cesión á administración pública, empresas de servicios de xestión contable e fiscal e empresas auditoras de contas.

Xestión de colexiado/as

Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación cos colexiado/as para poder prestar os servizos asociados ao colexio segundo os Estatutos do mesmo e á lexislación específica aplicable, xestionar os pagamentos de cotas e facturar outros produtos e/ou servizos, con base lexitimadora na relación de colexio-colexiado/a. Os datos serán tratados mentres se manteña dita relación ou durante os anos necesarios para o cumprimento das obrigas legais. Non está prevista a cesión a terceiros salvo obriga legal.

Xestión de contactos

Tratamento dos datos necesarios para a xestión do listado de direccións de correo electrónico, teléfonos e outras axendas automatizadas así como todos os datos que circulan a través destes medios e a través de formularios web para o mantemento dos contactos do colexio. Os datos proporcionados son de carácter identificativo, con base lexitimadora no consentimento expreso. Os datos serán tratados ata a solicitude de cese de tratamento por parte do cesionista dos datos ou a perda relevante do seu uso. O destinatario dos datos é o colexio, non estando prevista a cesión a terceiros salvo obriga legal.

Xestión de provedores 

Tratamento dos datos necesarios para a xestión de provedores. Os datos proporcionados son de carácter identificativo e datos económicos e financeiros, con base lexitimadora na relación contractual. Os datos serán tratados mentres se manteña a relación comercial ou o tempo necesario para o cumprimento da normativa fiscal y contable. O destinatario dos datos é o colexio, estando prevista a cesión dos datos á administración pública, entidades financeiras e xestorías.

Xestión de candidatos – RRHH

Tratamento dos datos necesarios para a xestión de candidatos a un emprego para a realización da selección de persoal. Os datos proporcionados son de carácter identificativo, características persoais e datos académicos e profesionais. Os datos serán tratados durante un ano dende a presentación da candidatura. O destinatarios dos datos é o colexio, non estando prevista a cesión a terceiros salvo obriga legal.

Xestión de eventos

Tratamento dos datos de clientes para a organización de eventos (cursos, charlas e outras actividades de difusión). Os datos proporcionados son de carácter identificativo, con base lexitimadora no consentimento expreso ou na relación co colexiado/a. Os datos serán tratados ata a solicitude de cese de tratamento por parte do cesionista dos datos ou a perda de relevancia do seu uso. O destinatario dos datos é o colexio, medios informativos, redes sociais ou outros medios de difusión.

Xestión multimedia

Tratamento dos datos necesarios para a captación de imaxes e/ou vídeos das charlas, eventos ou outras actividades organizadas para a difusión da mesma. Os datos son de carácter identificativo, imaxes ou vídeos, con base lexitimadora no consentimento expreso. Os datos serán tratados ata a solicitude de cese do tratamento por parte do cesionista dos datos ou a perda de relevancia do seu uso. O destinatario dos datos é o colexio e outros entes colaboradores nas actividades formativas ou eventos.

Descarga a política de privacidade en pdf aquí.